Algemene voorwaarden

Open in pdf

ALGEMENE VOORWAARDEN

Oud en Fout

Onderhavige Algemene Voorwaarden worden gebruikt door:

Oud en Fout

Hem 20-22

4301 HR  Zierkzee

Ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Middelburg

onder nummer 022024225

Het BTW-nummer van Oud en fout is:NL 144291745 B01

Oud en fout is telefonisch te bereiken op telefoonnummer 06-27317153 en voorts per e-mail te bereiken door een e-mail te sturen naar info@oudenfout.nl

Artikel 1                   Definities

In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis van de schuin gedrukte woorden zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd.

1.1                                      Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

1.2                                      Bestelprocedure: de procedure, die Klant interactief doorloopt op de Website, om Zaken te bestellen.

1.3                                      Klant: de wederpartij van Oud en fout met wie Oud en fout een Overeenkomst aangaat.

1.4                                      Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van Zaken.

1.5                                      Partijen: Oud en fout en Klant gezamenlijk.

1.6                                      Oud en fout: de partij welke zich bedient van Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van Klant.

1.7                                      Website: de website van Oud en fout, te vinden onder de URL

1.8                                      <http://www. oudenfout.nl>.

1.9                                      Zaken: zaken welke Oud en fout op haar Website aanbiedt, welke zaken Klant kan bestellen.

Artikel 2                  Toepasselijkheid

2.1                                      De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, eventuele (e-mail)nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure alsmede contacten en/of (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst.

2.2                                      Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3                  Totstandkoming Overeenkomst

3.1                                      De op de Website aangeboden Zaken met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door Klant kan worden aanvaard door de gehele Bestelprocedure te doorlopen en te voltooien.

3.2                                      Oud en fout garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of omissies is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de Overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien Oud en fout hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan Klant laten weten.

3.3                                      Indien om welke reden dan ook, daar onder begrepen de situatie als in laatste zin van voorgaande lid bedoeld, de Overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt Oud en fout er zorg voor dat –als er vooruit betaald is door de Klant- de betaalde bedragen, inclusief de initiële verzendkosten, zo snel als dat voor Oud en fout mogelijk is, worden terugbetaald aan Klant. Deze terugbetaling is in ieder geval binnen 30 (dertig) dagen.

Artikel 4                  Prijzen en betaling

4.1                                      Prijzen zoals genoemd op de Website zijn inclusief BTW, alsmede inclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen zijn exclusief verzendkosten. Deze worden Klant in rekening gebracht gedurende de Bestelprocedure.

4.2                                      Oud en fout is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen gevolgen voor lopende Overeenkomsten welke bij prijsverhogingen zullen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen.

4.3                                      Door Klant kunnen de verschuldigde bedragen op drie wijzen worden voldaan:
a. door middel van electronische vooruitbetaling (optie: via iDEAL tijdens Bestelprocedure);
b. door middel van vooruitbetaling middels overschrijving (via de Bank);
c. of door middel van betaling aan de postbezorger indien en voorzover er door Klant tijdens de Bestelprocedure voor “bezorging onder rembours” gekozen wordt.

Artikel 5                  Leveringstermijn

5.1                                      De leveringstermijnen zoals vermeld op de Website en alsmede in bevestigingse-mails zijn indicatief.

5.2                                      Oud en fout zal zich tot een uiterste inspannen deze indicatief afgegeven leveringstermijnen te behalen.

5.3                                      Indien en voorzover Oud en fout niet binnen 30 (dertig) dagen de bestelde Zaken aan Klant kan leveren heeft de Klant het recht, nadat Oud en fout heeft laten weten de Overeenkomst niet binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren, om de Overeenkomst te annuleren. Artikel 3.3 is dan van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6                  Herroepingsrecht

6.1                                     De Klant heeft het recht de geleverde Zaken binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst, zonder opgaaf van redenen (dus zonder het reclamatieformulier als bedoeld in artikel 7.1 in te hoeven vullen) terug te sturen naar Oud en fout

6.2                                     mits:
a. gezien de aard van de Zaken, meestal ……., de Zaken in de originele en ongeopende verpakking zitten en niet gebruikt zijn;.
(optioneel als de zaken bijvoorbeeld intiem van aard zijn)
b. de Zaken op kosten van de Klant teruggezonden worden, niet afdoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen door Oud en fout;
c. de Klant zelf verantwoordelijk is voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket –en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard- totdat Oud en fout het in ontvangst heeft genomen.


6.3                                     De herroeping geldt als ontbindende voorwaarde waarbij de Klant recht heeft op teruggave van hetgeen reeds betaald is. Artikel 3.3 is bij herroeping van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7                  Reclameren

7.1                                      Indien en voorzover naar mening van de Klant de eigenschappen van de Zaken niet voldoen aan de Overeenkomst treedt de Klant in overleg met Oud en fout alwaarna Klant is gerechtigd de Zaken terug te sturen naar Oud en fout mits:
a. Klant na ontvangst het geleverde onmiddellijk heeft geinspecteerd en eventuele gebreken aan Oud en fout binnen bekwame tijd schriftelijk heeft laten blijken;
b. het reclamatieformulier zoals dat bij het bezorgde pakket zat en bij gebreke waarvan, kan worden gedownload van de Website, volledig is ingevuld;
c. de Zaken op kosten van de Klant teruggezonden worden, niet afdoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen door Oud en fout;
d. de Klant zelf verantwoordelijk voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket –en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard- totdat Oud en fout het in ontvangst heeft genomen
.


7.2                                      Indien na onderzoek van Oud en fout blijkt dat de eigenschappen van de Zaken wel voldoen aan de Overeenkomst zalOud en fout met Klant in overleg treden.

7.3                                      Indien na onderzoek van Oud en fout inderdaad blijkt dat de eigenschappen van de Zaken niet voldoen aan de Overeenkomst heeft de Klant recht op een vervangende Zaak, mits nog leverbaar, en restitutie van de verzendkosten als onder b van artikel 7.1 bedoeld. Mocht de vervangende Zaak niet leverbaar zijn heeft de Klant recht op:
a. het uitzoeken van een vervangende Zaak ter waarde van Zaak welke niet bleek te beantwoorden, indien de uitgekozen Zaak duurder is dan de Zaak welke niet bleek te beantwoorden legt de Klant het verschil in prijs bij, indien de uitgekozen Zaak goedkoper is dan de Zaak welke niet bleek te beantwoorden krijgt de Klant het verschil in prijs terug, waarbij de laatste zin van artikel 3.3 van overeenkomstige toepassing is;
b. restitutie van waarde van de Zaak hetgeen geldt als (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst waarbij de laatste zin van artikel 3.3 van overeenkomstige toepassing is.

7.4                                      Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van de Zaak, wordt bedoeld de in de Overeenkomst overeengekomen prijs.

7.5                                      Gedurende de periode als bedoeld in artikel 6.1 kan de Klant ook gebruik maken van het recht in dat artikel verleend. Echter, bij een ingevuld reclamatieformulier wordt de procedure als in dit artikel verondersteld.

Artikel 8                  Verwerking persoonsgegegvens

8.1                                      Indien en voorzover er persoonsgegevens verwerkt worden van Klant geldt deze verwerking slechts om:
a. de Overeenkomst te kunnen uitvoeren en gestand te kunnen doen geven;
b. behoudens de beperking van het navolgende lid, de Klant op de hoogte te stellen omtrent (nieuwe) producten en diensten van Oud en fout

8.2                                      Voor het sturen van commerciële uitingen via electronische weg naar Klanten (zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend e-mailnieuwsbrieven en SMS-berichten) als in voorgaande lid onder b bedoeld, wordt aan de Klant uitdrukkelijk toestemming gevraagd tijdens de Bestelprocedure, en alleen als deze toestemming door de Klant is verleend zal Oud en fout deze uitingen sturen.

8.3                                      De Klant is te allen tijde gerechtigd kosteloos inzage te verkrijgen in haar persoonsgegevens en deze gegevens desgewenst door Oud en fout aan te passen bij onjuistheden.

Artikel 9                  Toepasselijk recht, klachten en geschillen

9.1                                      Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

9.2                                      Indien en voorzover er sprake is van een klacht neemt Klant contact op met Oud en fout, welk contact telefonisch, schriftelijk en electronisch kan.

9.3                                      De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan onderhavige Algemene Voorwaarden vermeld. Oud en fout zal uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld.


Artikel 10               Overige bepalingen

10.1                                  Oud en fout is te allen tijde bevoegd onderhavige Algemene Voorwaarden aan te passen. Lopende Overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene Voorwaarden onder de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen.

10.2                                  Indien en voorzover er voor de Bestelprocedure door Oud en fout inloggegevens zijn verstrekt, draagt Klant zelf zorg voor deze gegevens. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen onder geen beding worden overgedragen. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het onzorgvuldig omgaan met deze gegevens.

###


RECLAMATIE AAN

Naam Oud en fout

T.a.v. afdeling reclamaties

Straatnaam ange Nobelstraat 4

4301 HE  Zierikzee

[ PLAK HIER LOGO ]

Klantgegevens

Betreffende product

Klantnummer

:………………………………………………

Naam

:………………………………………………

Straat/Huisnummer

:………………………………………………

Telefoonnummer

:………………………………………………

E-mailadres

:………………………………………………

Telefonische bereikbaarheid:

:………………………………………………Product/merk/type

:………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

Bank- of girorekening

:………………………………………………Beschrijving gebrek en opmerkingen

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Door het formulier te ondertekenen gaat u nogmaals akkoord met de Algemene Voorwaarden van Oud en fout zoals deze u ter hand gesteld zijn tijdens het bestelproces. Voorts verklaart u door ondertekening het formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Plaats:

……………………………………………………………….

Datum:

……………………………………………………………….

Handtekening:

……………………………………………………………….

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Maak van onderhavig formulier gebruik als u een product wilt reclameren. Gebruik dit formulier niet als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht.

Maak een kopie van dit formulier voor u zelf en stuur het origineel mee met de producten welke u terug stuurt naar Oud en fout U dient de zending –met het forumulier- te sturen naar hierboven vermeld adres.


TOELICHTING ALGEMENE VOORWAARDEN WEBWINKEL

Onderstaande toelichting is niet uitputtend.

Algemeen

Het verkopen van zaken aan consumenten via een webwinkel kent een opeenstapeling van regelgeving vanuit europa die haar weg gevonden heeft naar het Burgerlijk Wetboek.

Van toepassing verklaren algemene voorwaarden

Om helemaal “safe” te zitten is het verstandig de algemene voorwaarden bij elke bestelling te laten accorderen middels een vinkje. Zorg er dan voor dat vanaf dat punt –dus vlak bij dat vinkje- de algemene voorwaarden kunnen worden ingezien, geprint (printknop) en gedownload (opgeslagen als bijvoorbeeld PDF).

Identiteit

Het is van belang dat de identiteit van de verkoper bekend is. Het is dan ook van belang in de kop van de voorwaarden de identiteit duidelijk te maken. Overigens geldt dit niet alleen voor de voorwaarden maar ook voor de website. Vermeld daar duidelijk je gegevens en verschuil je niet achter slechts een e-mailadres bijvoorbeeld. Welke gegevens je omtrent jouw identiteit dient te verstrekken zijn te vinden in artikel 7:46c BW.

Betaling

Het is verplicht in de algemene voorwaarden aan te geven hoe de consument kan betalen. Let er daarbij op dat je van de consument nooit mag vergen dat zij het gehele bedrag vooruit betalen, zo mag u maximaal 50% vooruitbetaling verlangen. Echter, in de praktijk kunt u bijvoorbeeld volstaan met electronische (vooruit)betalingsmethodes (iDEAL en/of creditcard) met daarnaast bijvoorbeeld de optie de zaken onder rembours te laten bezorgen.

Herroeping

Ingevolge de toepasselijke wetgeving dien je de consument een bedenktijd te geven van minimaal zeven dagen (na bezorging) waarbinnen de consument kan herroepen, waarbij het overigens zo is dat als je niet aan de relevante regelgeving voldoet (art 7:46c lid 2), de sanctie is dat deze herroepingstermijn verlengd wordt naar 3 maanden (totdat hier aan voldaan wordt, vanaf dat moment loopt de termijn van zeven dagen).

Deze herroeping betekent dat de consument zonder opgaaf van reden de aangekocht zaak kan retourneren. Het enige dat je daar als ondernemer bij kan overeenkomen, is dat de kosten van retourneren voor rekening van de consument zijn.

Verder is het zo dat dit herroepingsrecht niet geldt indien en voorzover de aard van de zaken zich daar tegen verzet. Denk bijvoorbeeld aan intieme zaken, alsmede bederfelijke zaken. Maar denk ook aan zaken als software(licenties) en/of tijdschrijften e.d. (ook bijvoorbeeld op maat gemaakte zaken). Zorg er dan wel voor dat je dit duidelijk regelt indien en voorzover er sprake is van zaken als hiervoor bedoeld.

Garantie

Hoewel in dit voorbeeld garantie niet geregeld is wil dit nog niet zeggen dat u geen garantie dient te verlenen aan de consument. U dient dus altijd in te staan voor uw product. Hoewel je hiervoor wel zaken kunt regelen in uw algemene voorwaarden zult u altijd moeten voldoen aan de wet (waardoor niet regelen in de algemene voorwaarden vaak een betere optie is daar je er dan samen met de consument eerst samen kunt uitkomen). Verschuil je nooit achter fabrieksgarantievoorwaarden (bijvoorbeeld één jaar garantie), de consument heeft met jouw een overeenkomst, en niet met de fabrikant!

Let er ook op dat richtlijn 1999/44/EG ondertussen haar weg heeft gevonden naar het Burgerlijk Wetboek waardoor je sowieso niet meer onder twee jaar garantie uit kunt.

Privacy

Zorg er altijd voor dat je website een privacy policy heeft. Deze kun je optioneel in de algemene voorwaarden laten terugkomen.